Twój szybki kontakt:

MARIUSZ: 512 339 408
MONIKA: 512 339 409
BIURO: 85 654 48 73

Konkurs „Uderz w puchara!”

REGULAMIN KONKURSU „Uderz w puchara!”

§ 1 Organizatorzy i nazwa Konkursu

Organizatorem konkursu pod nazwą „Uderz w puchara!”, zwanego dalej Konkursem, jest: Krymar s.c., z siedzibą: BIAŁYSTOK, Kod pocztowy: 15-521, UL. SZOSA BARANOWICKA 18

§ 2 Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest policzenie liczby pucharów prezentowanych w video przez użytkowników Facebooka. Odpowiedź musi zostać zamieszczona w formie komentarza słownego pod postem konkursowym.

§ 3 Miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs organizowany jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Konkurs prowadzony jest w okresie od 10.03.2018 roku do 24.03.2018 roku, przy czym zgłoszenia w Konkursie i odpowiedzi na zadanie konkursowe dokonywać można wyłącznie do dnia 24.03.2018 r oku, do godziny 23:59.

§ 4 Zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu

1. Konkurs z ostanie ogłoszony na: profilu Krymar s.c. na portalu Facebook [www.facebook.com/serwis.turbosprezarek]

2. Uczestnikiem Konkursu, jak i Zwycięzcą Konkursu może zostać każda osoba fizyczna: posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP , która w okresie od 10.03.2018 roku do 24.03.2018 roku, do godziny 23:59: - zamieści komentarz słowny pod postem konkursowym na profilu Krymar, na portalu Facebook, - w komentarzu zawrze odpowiedź oraz zapozna się z treścią niniejszego Regulaminu, zamieszczonego na stronie: www.turbokrymar.pl

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Każdy Uczestnik ma prawo do opublikowania maksymalnie jednego komentarza.

4. Organizator wskazuje, iż nie zostaną przyjęte do konkursu odpowiedzi, a ich autorzy (Uczestnicy) zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie, jeżeli opublikowane w ramach konkursu odpowiedzi zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, religijne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, a także zawierają oznaczenia, nazwy innych marek lub zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora lub stawiające ich w niekorzystnym świetle. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.

5. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że odpowiedzi konkursowe z głoszone w Konkursie stanowią przejaw ich własnej twórczej działalności lub są powszechnie dostępne i nie naruszają praw autorskich, a w przypadku gdyby z głoszone odpowiedzi naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste – zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z głoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw jak i zwolnienia Organizatora z obowiązku zaspokojenia roszczenia. W przypadku, gdyby Organizator Konkursu zaspokoili takie roszczenia – Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do ich zwrotu w pełnej wysokości. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora.

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu a rt. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r . (Dz. U. z 2009 r ., Nr 201, poz. 1540, z późn. z m.) i nie podlega regułom zawartym w t ej ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do t ej ustawy.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia związane z Konkursem względem Serwisu Facebook.

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników

1. W Konkursie, spośród opublikowanych prawidłowych odpowiedzi zostaną wylosowane trzy nagrody.

2. Losowanie odbędzie się w dniu 25.03.2018 r. - w siebidzie firmy Krymar s.c. na żywo za pośrednictwem Facebooka.

3. Informacja o zywcięzcach (dalej: Zwycięzcy) z ostanie ogłoszona w dniu: 25.03.2018, w Internecie na następującej stronie: na portalu FACEBOOK.

4. Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na upublicznienie jego odpowiedzi oraz jego imienia i nazwiska według zasad określonych w ust. 5.

§ 6 Nagrody i ich wydanie

1. Nagrodami w Konkursie są:

- osoba, która poda prawidłową ilość pucharów, udostępni post i zostanie wylosowana: 500 zł

- osoba, która pierwsza poda prawidłową ilość pucharów: 200 zł

- osoba, która poda prawidłową ilość pucharów i zostanie wylosowana: 100 zł

2. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

3. Zwycięzcy z ostaną poinformowani o wyborze ich odpowiedzi poprzez dedykowany post, który z ostanie opublikowany na profilu Krymar s.c. w dniu 25.03.2018 r.

4. Zwycięzca w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników, tj. do dnia: 15.12.2017. powinien skontaktować się z organizatorem konkursu poprzez wiadomość prywatną na profilu Facebook Krymar s.c. lub osobiście w siedzibie firmy. 

Jeśli zwycięzca nie będzie uprawniony do odbioru nagrody ze względu na niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub gdy Zwycięzca złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody lub nie przyjmie nagrody, Zwycięzca traci uprawnienie do nagrody i nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia do Organizatora. W takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody osobie, która zostanie wylosowana w kolejnym losowaniu.

5. Zwycięzca jest zobowiązany do odbioru nagrody osobiście w siedzibie firmy Krymar s.c. oraz udostępnienia wizerunku w postaci zdjęcia przedstawiającego Zwycięzcę z nagrodą.

6. W przypadku niewydania nagród lub nieodebrania ich przez Zwycięzców, nagrody pozostają własnością Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze Zwycięzcami z powodu błędnych danych podanych przez nich, ani nie są z obowiązani do poszukiwania Zwycięzców, jeśli nie uda się im s kontaktować ze Zwycięzcami w sposób określony wyżej.

§ 7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu, a w terminie 7 dni od dnia wydania nagrody lub dnia, w którym nagroda miała być wydana – reklamację dotyczącą wydania Nagrody. Reklamację należy złożyć wyłącznie bezpośrednio do Organizatora Konkursu. Termin ten zostanie zachowany, gdy przesyłka zostanie nadana w urzędzie pocztowym w terminie wskazanym w z daniu poprzednim i z ostanie dostarczona w terminie kolejnych 7 dni.

2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na a dres: Krymar s.c., z siedzibą: BIAŁYSTOK, Kod pocztowy: 15-521, ul. Warszawska 6a lok. 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres Uczestnika, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Uczestnik składający reklamację z ostanie pisemnie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Organizatorów.

§ 8 Dane osobowe

1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach Konkursu.

2. Organizator informuje, że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz ich poprawiania.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Uczestnikom Konkursu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń́ przeciwko Organizatorowi przed sądami powszechnymi.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.